Optimalisere miljøpåvirkningen vår

Optimalisere miljøpåvirkningen vår

Vi etterstreber å minimere bruken av materialer, redusere kjemikaliene og øke muligheten for resirkulering gjennom f.eks. gjenbruk og gjenvinning. Å redusere CO2e-avtrykket vårt i verdikjeden er høyt prioritert.

Optimalisere miljøpåvirkningen vår

For å optimalisere miljøpåvirkningen vår har vi valgt tre strategiske initiativ:

• Sirkulær design
• Redusere CO2-utslipp
• Bærekraftig skogbruk.

Sirkulær design

Med sirkulær design mener vi design som gjør det mulig å gjenbruke produktet. I prosjekteringsfasen fokuserer vi på materialvalg og ressurseffektivitet, samt forebyggende tiltak for lengre levetid og aktiviteter for å øke separerbarheten.

Sirkulær design – eksempel på gjennomførte aktiviteter

• Utdanning - Gjennomført en opplæringsdag for konsernets prosjektleder for bærekraft ved Stena Gjenvinningsanlegg i Halmstad, med sikte på å øke kunnskapen om produktdesign for resirkulering og studiebesøk om gjenvinning av hvitevarer. Organisert "Circular Sustainability Day", en treningsdag med det formål å gi ny kunnskap og ideer om sirkulær design og livssyklusperspektiver når du designer produktene. Ansatte fra alle selskaper i konsernet deltok, inkludert markedsførings-, produktutviklings- og innkjøpssjefer og prosjektledere for bærekraft.

• Gjenvinningsanalyse - Sammen med Stena Recycling har vi utført en analyse av produktene våre for å øke forståelsen for mulighetene for forbedret materialgjenvinning. Analysen viser hvor i ressurseffektivitetshierarkiet våre produkter er lokalisert og behovet for separerbarhet og produktdesign for gjenvinning.

• Ressurseffektivitetshierarki - Vi jobber ut ifra ressurseffektivitetshierarkiet, der fokuset er å bevege seg oppover i hierarkiet ved å forlenge levetiden til våre produkter, redusere ressurs- og materialbruk og muliggjøre gjenbruk og gjenvinning. Metoden er implementert hovedsakelig i designfasen.

Mål

Ambisjon 2030:
> 95% av produktene våre er resirkulerbare

Mål 2022:
> 99% av produktene våre er resirkulerbare, inkludert energigjenvinning

Status 2019:
> 98% av produktene våre er resirkulerbare, inkludert energigjenvinning og 98% resirkulerbarhet av hvitevarene

Redusere co2e-utslipp

Vi har alle et ansvar i vårt arbeide med å begrense utslipp og den globale temperaturøkningen. For å forstå egne CO2e-utslipp, startet vi en omfattende måling av klimagassutslippene våre i 2018, ved alle forretningsenheter. Vi har målt, analysert og kommunisert internt om CO2e-utslippene våre, både ut fra virksomhetene og fra livssyklusanalysene til produktene våre. Det har resultert i økt bevissthet i hele virksomheten, og det er identifisert og iverksatt tiltak.

Når et kjøkken, baderom eller oppbevaringsløsning er på plass i våre kunders hjem, håper vi at de brukes og vedlikeholdes godt i lang tid. Det er ressursbesparende, derfor er høy kvalitet et av våre viktigste bidrag til å redusere miljøbelastningen.

Produksjonen og alle deler av verdikjeden vår har påvirkning på miljøet som vi ønsker å minimere. Livssyklusanalysene vi har gjort gir oss kunnskap om klima og miljøpåvirkning fra råstoffutvinning, energibruk under prosessering, transport, egne produksjonsanlegg, bruksfase og sluttbehandling. Dermed er det identifisert en rekke områder der vi ser klare muligheter for forbedring og flere aktiviteter er allerede påstartet.

Livssyklusanalyser – eksempel på gjennomførte aktiviteter

Livssyklusanalysene gir oss verdifull informasjon om hvor i produktets livssyklus de betydelige CO2e-utslippene er. Dette baner vei for klare beslutninger med målrettede tiltak der de har størst påvirkning. Vi kan velge bort og velge nytt når det gjelder materialer, design og prosesser. Det er kunnskap som bidrar til at vi kan ta flere steg fremover, og som vi kan videreføre til våre leverandører og kunder, slik at også de kan ta ansvar for å redusere miljøpåvirkningen.

I løpet av året gjennomførte vi livssyklusanalyser (LCA) på stamme, dør og forskjellige benkeplater. Vi vet at kvalitet er en viktig faktor, siden bærekraftige produkter fører til lavere ressursbruk, som igjen gir mindre utslipp og avfall. Vi ser også hvor viktig bruk av fossilfri energi er, samt utvinning av råvarer og transport. Gjennom livssyklusanalysene får vi viktig kunnskap som gir oss flere forbedringsmuligheter.

Mål

Ambisjon 2030:

Mål 2022:
CO2e < 4 000 ton (ca -40 % vs 2018)

Status 2019:
CO2e: 5 545 ton (-16 % vs 2018)
Se hvordan ulike materialvalg
påvirker kjøkkenets klimaavtrykk
Kjøkkenets klimaavtrykk i tall

Bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk betyr forvaltning og utnyttelse av skog- og skogsmark på en slik måte og i en slik grad at dets biologiske mangfold, produktivitet, foryngelseskapasitet, vitalitet og evne til å utføre viktige økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på lokalt, nasjonalt og globalt nivå – både nå og i fremtiden – uten å skade andre økosystemer.

Våre kjøkken og baderom er i stor grad bygd av tre, alt fra stammer/skrog til skapdører skuffer og benkeplater. Trær binder karbondioksid når de vokser og det forblir bundet i materialet så lenge det ikke blir brent eller spaltet, noe som gjør tre til en bærekraftig råvare. Samtidig er skoghogst en av de globale utfordringene i vår tid. En del av strategien vår er at kjøp av treprodukter skal komme fra bærekraftig skogbruk både av miljømessige og sosiale hensyn. For å føle oss trygge på at skogen er bærekraftig dyrket og høstet, fokuserer vi nå i full grad på å kjøpe sertifisert trevirke. De valgte sertifiseringene er FSC og PEFC.

Bærekraftig skogbruk – eksempler på gjennomførte aktiviteter

100% sertifisert trevirke. Ballingslöv AB har bestemt at alt trevirke skal sertifiseres. Sertifisert trevirke betyr bærekraftig skogbruk både når det gjelder krav til skogbeplanting og gode arbeidsforhold.

Mål

100% sertifisert tre i produktene våre.

 • Miljø - Mål og retningslinjer

  MÅL OG RETNINGSLINJER

  Miljøarbeid er en kontinuerlig prosess uten slutt. Vi setter oss hele tiden nye mål og retningslinjer for å minske utslippene og energiforbruket. Takket være vår tradisjon og engasjerte medarbeidere har vi i dag et godt strukturert miljø og kvalitetsarbeid hos oss på Drømmekjøkkenet.

 • HØYE KRAV I ALLE LEDD

  Til tross for at tre er en råvare som i seg selv er naturlig, strever vi etter å minimere miljøpåvirkningen ved å stille krav til produsent og leverandør slik at produktene følger gjeldende miljønormer, og et miljøvennlig og ansvarsfullt skogbruk.

 • KRETSLØPTENKING

  Ledestjernen i Drømmekjøkkenet miljøarbeid er kretsløptenking. Dette er et viktig utgangspunkt allerede i design – og utviklingsfasen av et nye produkter. Så mye som mulig skal være biologisk nedbrytbart uten at produktene taper livslengde.

 • Utslipp av organiske løsemidler

  UTSLIPP AV ORGANISKE LØSEMIDLER

  •  1992, 1995, 2010 og 2011 investerte vi i effektive renseanlegg
  •  1995 og 2003 installerte vi destillasjonsutstyr
  •  Totalt renses idag 115 000 m3/h luft som inneholder løsemidler

 • Utslipp fra forbrenningsanlegg

  UTSLIPP FRA FORBRENNINGSANLEGG

  •  1984 påbegynte arbeidet med rensing av røykgasser
  •  Flere investeringer er gjort iløpet av de siste årene
  •  Utslippene har minsket fra 195 mg/nm3 1989 til 9 mg/Nm3 tg

 • Energiforbruk

  Energiforbruk

  •  1984 installerte vi et nytt forbrenningsanlegg som muliggjør oppvarming ved å brenne materialspill
  •  Flere investeringer er blitt gjort opp igjennom årene feks. Ved bytte til ledbelysning, lavenergipærer og frekvensstyrt styring for å minske strømforbruket

 • Avfallshåndtering

  AVFALLSHÅNDTERING

  •  1995 påbegynte kildesortering i 7 forskjellige avfallstyper som innebar en reduksjon av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteres 46 avfallstyper hvorav 15 klassifiseres som farlig avfall

Garantier / trygghet
Bærekraftige produkter som garanterer lang levetid

 Å kjøpe et kjøkken fra Drømmekjøkkenet er og skal være en trygghet. Vi produserer kvalitetskjøkken med forventet levetid på 30-40 år, og ser flere eksempler på kjøkken som fortsatt er velfungerende etter 50-60 år.

 Vi gir 10 års garanti på skaprammer og 20 års funksjonsgaranti på skuffer og hengsler. Ellers gjelder forbrukerrådets anbefalinger.

Kildesortering og sikret vann
Vi gjør sortering og vedlikehold enkelt og forlenger kjøkkenets levetid

 Kildesortering blir en stadig viktigere oppgave og et krav fra både samfunnet og oss selv som kunder. Det viktige er å skape gode muligheter og alternativer, uavhengig av fraksjonsgrad, for en enkel og best tenkelig måte håndtere kildesortering på – for deg og for omverdenen.

 Vårt tilbud skal passe alle kommuners krav til sortering, - på hvilken måte og type pose ved sortering av organisk restavfall.

 Drømmekjøkkenet tilbyr flere ulike løsninger avhengig av forholdene på kjøkkenet eller i hjemmet. Alle oppfyller selvsagt alle krav til kildesortering og avfallshåndtering. Ta en titt på de forskjellige smarte løsningene våre for sortering, her på hjemmesiden eller i butikk.

 Den største skaderisikoen som finnes på et kjøkken, er risikoen for fukt- og vannskader. En vannskade kan ødelegge for maksimal levetid for kjøkkenet. Derfor har vi lenge jobbet med løsninger som skal minimere skader ved en eventuell vannlekkasje. Med leveransen din vil det alltid følge med et vanntrog til søppelskapene våre, som standard. Dette fanger opp fukt og vann til en viss grad, skulle det skje en lekkasje. Vil du ta steget videre, tilbyr vi også en løsning sammen med en av våre partnere. Det er en «puck» som plasseres løst der det kan være fare for vannskader. Pucken varsler en app på mobilen din, hvis overflaten blir fuktig. For best mulig sikkerhet (og du kan sove godt om natten) tilbyr vi en måler som kjenner trykkfall på innkommende vann. Da blir vannet stoppet. Denne løsningen forhindrer ikke bare vannskader på kjøkkenet, men i hele hjemmet, enten du er hjemme eller ikke.

Produktkvalitet og kvalitetsmerker

 Overflatebehandlingen er et av flere hjerter i produksjonen. En skapdør kan for eksempel gå gjennom opptil 30 forskjellige operasjoner bare i overflatebehandlingen, før den har den finishen og holdbarheten vi krever for å nå maksimal levetid hjemme hos deg.

 Vi tester motstandskraften etter svenske Möbelfaktas test (Testing of surface durability) for å få en tredjepartsgodkjenning av kvalitet, og for å sikre at produktet oppfyller den levealderen som vi og våre kunder forventer.

 Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere materialer, komponenter og prosesser for å støtte miljøet. I dag blir flertallet av produktene våre vurdert og listet i de vanligste miljøvurderingene.

 Våre byggevaredeklarasjoner (eBVD), hvor vi selv deklarerer produktene, suppleres med vurderinger / opplistinger (i Sverige) hos BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen og Svanen småhus.

 • logo fsc

  FSC

  FSC er en uavhengig internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for et miljøtilpasset, sosialt, ansvarsbesvisst og økonomisk livskrafig bruk av verdens skoger. FSC er en forkortelse av Forest Stewardship Council. Samtlige av våre benkeplater i tre produseres av FSC-sertifisert trevirke.

  Vil du vite mer?

 • logo fti

  FTI

  Ballingsløv er tilsluttet FTI som kontrollerer at innsamling og gjenvinning fungerer.

  Vil du vite mer?

 • logo iso 14001

  ISO 14001

  Ballingsløvs miljøpolicy er ledestjernen i miljøarbeidet i henhold til ISO 14001.

  Vil du vite mer?

 • logo ecodriving

  EcoDriving

  Ballingsløvs sjåfører har fått opplæring i ecodriving for å minske utslippene av veksthusgasser fra kjøretøyene.

  Vil du vite mer?

Optimalisert transport

 Våre erfarne transportledere og sjåfører planlegger og optimaliserer reiserutene ut fra at transporteringen skal foregå så smart og effektivt som mulig. Transporten er også en viktig del av vårt totale kvalitetsarbeid, som sikrer at dine produkter er feilfrie og uten skader ved ankomst – dermed unngår vi eventuelle erstatningsleveranser.

 Når vi er ute på veiene med våre øko-vennlige lastebiler, tilbyr vi å ta med oss andre bedrifters gods når bilene går i retur sørover. På den måten hjelper vi oss selv, tilbyr bedrifter et godt transportalternativ og minimerer påvirkningen av miljøet. Det føles bra, synes vi.

 Vi prøver kontinuerlig å investere i en så miljøvennlig transportflåte som mulig, og bruker den nyeste teknologien innen rensing. Alle sjåførene våre får opplæring og trenes fortløpende i å kjøre så miljøvennlig som mulig. Vi måler og utvikler oss hele tiden og sjåførene våre setter stolthet i smart og hensynsfull kjøring.